MINI ISIKUANDMETE KAITSE INFORMATSIOON.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Privaatsusteatest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie teenuseid, tooteid, lahendus ja e-keskkondi või külastad meie veebilehti. Privaatsusteade ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste kohast andmetöötlust, isegi kui sa kasutad neid läbi Inchcape teenuste. Privaatsusteatest juhindume kõikidel teenuste, toodete tarbimise juhtudel. Kui meie teenuste klient võimaldab kasutajal tarbida teenuseid tema ja Inchcape vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb kliendil ühtlasi tagada, et kasutaja on tutvunud privaatsusteatega. Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba/toode pakkumisel. Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Inchcape üldtingimustest.

MILLEST PRIVAATSUSSÄTTED RÄÄGIVAD?

 • KES VASTUTAB ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EEST?

  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Inchcape Motors Estonia OÜ (Läike tee 38, 75312 Peetri, Raev vald, reg kood: 11070736) (edaspidi Inchcape) ning teatud juhtudel ka Inchcape Plc kui Inchcape emaettevõte.

 • MILLAL ME ISIKUANDMEID KOGUME?

  Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:         

  • saame sinu andmeid teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või ekeskkonna kasutajaks registreerumisel, uudiskirja tellimisel, meile infopäringu või pretensiooni tegemisel ja muudes sarnastes olukordades;
  • andmed tekivad sinu poolt meie teenuste kasutamisel (nt hooldusteenuste kasutamisel tekivad tehinguandmed, jne);     
  •  saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.     

   Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka sinu nõusoleku põhine.

 • MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUME?

  Põhiandmed Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info, vanus, aadress, e-posti aadress, samuti ka veebilehtede külastamisega seotud staatiline IP-aadress.        

                                                           

  Tehinguandmed

   

  Tehinguandmete hulka kuuluvad (lisaks põhiandmetele): sõiduki andmed, teenuse/kauba andmed, omaniku (kui on erinev) andmed, sõiduki registreerimisandmed ja makseandmed lepingulise vajaduse tõttu selleks, et teile kaupa müüa/teenust osutada. Lisaks ülaltoodud põhiandmetele kogume veel juhiloa andmeid ning kui auto omanikuks on äriettevõte siis ka äriettevõte põhiandmeid. Sellised isikuandmed hõlmavad ostja nime, aadressi, sõiduki registreerimisnumbrit ja maksega seotud üksikasju, mida on vaja lepingu sõlmimiseks ning ilma milleta ei saa teie ostu käsitleda.

   

  Sõnumisisu

   

  Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu. Kui sa pöördud samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks sinuga on Inchcape.

   

  Eriliigilised isikuandmed

   

  Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

 • MIS EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

  Soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid, kuid kitsalt lepingu täitmiseks seda otseselt teha ei ole vaja. Nii saame pakkuda oma klientidele teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms just sellisena nagu kliendid meilt seda ootavad. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks. Õigustatud huvi alusel töötleme turundusanalüüsiks ka sinu põhiandmeid.

 • Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?

  Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Infoturbealase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. Tagame sidevõrgu turvalisuse, sinu sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse vastavalt Inchcape teenustele kehtivatele tingimustele ja õigusaktide nõuetele. Selleks vajalikud meetmed on kehtestatud Inchcape sisemiste turvaeeskirjadega. Vajadusel täpsustame kodulehel, milliseid konkreetseid meetmeid võime kasutada sidevõrgu turvalisuse tagamiseks. Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

 • KUI KAUA ME ISIKUANDMEID HOIUSTAME?

  Vastavalt EL andmekaitse põhieeskirjade artiklile 17 säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik vastavatel eesmärkidel, milleks teie andmeid töötleme. Kui töötleme andmeid mitmel eesmärgil, kustutatakse või salvestatakse need automaatselt vormingus, mis ei võimalda teha otseseid järeldusi teie isiku kohta kohe pärast viimase konkreetse ülesande täitmist.

 • KELLEL ON RAHVUSVAHELISELT ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS JA KUIDAS ME TAGAME ANDMETE KAITSE?

  BMW AG on kogu maailmas tegutsev ettevõte. Isikuandmeid töötlevad BMW AG töötajad, riiklikud müügifirmad, MINI partnerid ja meie tellitud teenusepakkujad, eelistatult EL-is. Kui andmeid töödeldakse väljaspool ELi asuvates riikides, kasutab BMW AG ELi standardlepinguid, sealhulgas sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada teie isikuandmete töötlemine samal tasemel kui Euroopas. Mõnes väljaspool ELi asuvas riigis, näiteks Kanadas ja Šveitsis, on EL juba määranud andmekaitse taseme, mis on võrreldav Euroopa omaga. Andmekaitse võrreldav tase tähendab, et andmete edastamine nendesse riikidesse ei vaja spetsiaalset luba ega kokkulepet.

 • KUIDAS SAAB KONTROLLIDA JA MUUTA OMA ONLINE ANDMEKAITSE SEADEID?

  MINI veebikontode andmete kasutamise seadeid saate igal ajal muuta oma kontol "MyMINI", MINI Connected konto või MINI Connected rakenduse vastavate valikute kaudu. Teil on juurdepääs järgmistele andmetele ja võimaluse korral saate neid ka muuta: Nõusolek reklaamkommunikatsioonile - siin saate valida soovitud suhtluskanalid (suhtlus posti, e-posti jne kaudu). Nõustuge statistiliste meetodite kasutamisega individuaalse kliendiprofiili loomiseks, et saata teile kohandatud toodete ja teenuste isikupäraseid pakkumisi. MINI CarData  - siin saate oma sõiduki andmeid vaadata ja alla laadida ning / või edastada MINI ühendatud konto - siin saate vaadata ja muuta oma MINI Connected üksikasjalikke seadeid. Mõnda MINI Connectedi seadistust saab muuta ainult rakendusega MINI Connected või ainult sõidukis; palun kasutage rakenduses või sõidukis vastavaid valikuid. MINI partnerite poolt teie andmete kasutamise seadeid ei saa siiski muuta teie veebikontol, BMW AG andmekaitseportaali piirkonnas. Sellise muudatuse tegemiseks või kui teil on oma andmete kasutamisega seoses küsimusi, peate otse vastava MINI partneriga ühendust võtma.

 • Õigus pöörduda Inchcape või järelevalveasutuse ja kohtu poole

  Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil privaatsus@inchcape.ee. Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või privaatsusteates toodu vastaselt, saad alati teavitada sellest meie isikuandmete kaitse eksperti aadressil privaatsus@inchcape.ee. Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.